Kirkelige handlinger

Dåb, konfirmation, vielse/velsignelse og begravelse/bisættelse

Dåb, konfirmation, vielse/velsignelse samt begravelse/bisættelse kaldes under ét kirkelige handlinger.

De kan være en del af søndagens højmesse eller være selvstændige gudstjenester. Fælles for dem er medvirken af en præst – til forskel fra f.eks. en borgerlig vielse eller begravelse.

Folkekirkens forordninger for de kirkelige handlinger kan bl.a. ses i Ritualbogen i Den Danske Salmebog.

Læs mere om de kirkelige handlinger herunder eller på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder

 

Fødsel/dåb

Fødsel

Et barns fødsel registreres i moderens bopælssogn på baggrund af jordemoders/sygehusets fødselsanmeldelse.

Hvis forældrene er ugifte, og der ønskes fælles forældremyndighed, indsendes en  omsorgs- og ansvarserklæring inden 28 dage efter barnets fødsel. Dette kræver, at begge forældre har NemID.

Det forudsættes desuden:

  • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke er under værgemål
  • at moderen ikke er gift med en anden mand
  • at moderen ikke har været gift med en anden mand end barnets far inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel uden at være separeret
  • at moderen ikke er separeret ved fødslen

Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Det kan ske ved dåb eller navngivning. På Familieretshusets hjemmeside Navnelister (familieretshuset.dk) findes en liste over godkendte pige- og drengenavne i Danmark. Er det ønskede navn ikke på listen, er der måske mulighed for at få godkendt navnet via kirkekontoret.

Navngivning uden dåb
Der er digital selvbetjening til ansøgning om navngivning. Har forældre fælles forældremyndighed, skal begge signere digitalt. Når navngivningen er på plads, vil barnet modtage en Personattest. Et barn, der er navngivet, kan godt blive døbt senere.

Navngivning ved dåb
Sker navngivning i forbindelse med dåb, skal navnet meddeles kirkekontoret, så der kan udstedes en Fødsels- og dåbsattest.

Dåb

Henvendelse om dåb sker til kirkekontoret. Her aftales tidspunkt for dåben, der almindeligvis finder sted i kirken i forbindelse med højmessen søndage kl. 10. Kordegnen oplyser om, hvilken præst man henvender sig til for en samtale forud for dåben.

Inden dåben indskrives med navn og adresse min. 2 og max. 5 faddere. For alle faddere gælder det, at de selv skal være døbt.

Dåb som voksen

Voksne, der ønsker at blive døbt, skal afgive en skriftlig erklæring om, at man ikke tidligere har modtaget den kristne dåb. Forud for dåben sker en dåbsoplæring. Undervisningen aftales med præsten, der skal foretage dåben.

Til dåben skal der være 2 vidner. Vidnerne skal selv være døbt, og deres navne og adresser skal meddeles kordegnen inden dåben.

Læs mere om dåb på www.folkekirken.dk.

 

Konfirmation

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt og har gået til konfirmationsforberedelse. Gennem den forberedende undervisning, som foregår på 7. klassetrin, bliver konfirmanden fortrolig med den kristne tro og gudstjenesten. Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden.

Skolen udleverer i begyndelsen af 7. kl. et tilmeldingsskema til konfirmationsforberedelsen. Hent tilmeldingsskema her. Tilmeldingen afleveres på kirkekontoret eller til en af præsterne. Hvis dåb er sket uden for den danske folkekirke, medbringes dåbsattest.

Læs om konfirmationsforberedelsen.

Kommende konfirmander og deres forældre er velkomne til at kontakte præsterne for yderligere information og evt. aftale en samtale om konfirmationsforberedelsen.

Læs mere om konfirmation på www.folkekirken.dk.

 

Vielse/velsignelse

Ved ønske om vielse/velsignelse kan henvendelse ske til den præst, man ønsker skal forrette tjenesten eller til kirkekontoret, som herefter skaber kontakt til præsten. Med præsten aftales dato og tid for vielsen/velsignelsen.

Er der tale om vielse afleveres til kirkekontoret en Prøvelsesattest, som udstedes af folkeregisteret i bopælskommunen. Den dokumenterer, at de juridiske forudsætninger for ægteskabet er i orden. Desuden opgiver man navn og adresse på to vidner. Ved velsignelse afleveres i stedet Vielsesattesten.

Med præsten aftales der tid til en samtale inden vielsen/velsignelsen. Her aftales bl.a. hvilke salmer der skal synges. Aftale omkring pyntning af kirken træffes med kirketjeneren.

Ved kirkelig vielse/velsignelse skal mindst den ene part være medlem af folkekirken.

Læs mere på www.folkekirken.dk.

 

Begravelse/bisættelse

I forbindelse med et dødsfald har man som pårørende mulighed for selv at træffe aftale om begravelse/bisættelse med de involverede parter, men almindeligvis sker det alt sammen gennem en bedemand.

Anmeldelse af et dødsfald foretages af en læge digitalt til CPR.

Ønskes der en kirkelig begravelse eller bisættelse, kontaktes den præst, der skal forestå handlingen. Dette kan evt. ske gennem bedemanden, med hvem man også aftaler, om det skal være begravelse (jordfæstelse) eller bisættelse (brænding), og om handlingen skal foregå fra kirken eller kapellet. En  anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives herefter digitalt af enten bedemanden eller de pårørende.

Forud for handlingen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten om dødsfaldet og om begravelsen/bisættelsen, hvortil der også aftales salmer.

Findes der ingen pårørende til afdøde eller andre nærtstående personer, er det afdødes bopælskommune, der påtager sig at anmode om begravelse/bisættelse via en bedemand, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen/bisættelsen.

Læs mere på www.folkekirken.dk.

Find vej til Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg

 

Vor Frue kirke

Frue Kirkestræde 4
5700 Svendborg