Menighedsråd

Menighedsrådet ved Vor Frue kirke består af 10 valgte medlemmer. Desuden deltager to suppleanter aktivt i menighedsrådsarbejdet. Foruden de valgte medlemmer er kirkens to præster samt en repræsentant valgt blandt medarbejderne en del af rådet.

Menighedsrådet har udpeget en ekstern kirkeværge, der har til opgave at tilse kirkens bygninger, og gør ligeledes brug af en ekstern revisor.

Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode og har konstitueret sig med formand, næstformand og intern kasserer. Herudover fordeles en række opgaver og udvalgsposter på rådets medlemmer.

Det er bl.a. menighedsrådets opgave at være arbejdsgiver for kirkens personale og have ansvar for at forvalte de tildelte økonomiske midler. Ved indtræden i menighedsrådet forpligter man sig overordnet til at arbejde for gode rammer for kirkens liv og vækst. Det sker ved underskrivelse af menighedsrådsløftet.

Læs mere om et menighedsråds funktion her. 

Menighedsrådsløftet
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.”