Gudstjenester

Læs herunder om kirkens forskellige gudstjenesteformer. Information om tidspunkt og indhold for aktuelle gudstjenester fremgår af kalenderen og  gudstjenesteoversigten

Højmesse

I Vor Frue kirke afholdes højmessen kl. 10.00 på alle søndage samt de fleste helligdage. Den udgør med sit indhold af tekstlæsninger, bønner, sang og musik, prædiken, dåb og nadver kernen i kirkens aktiviteter og er omdrejningspunktet for alt andet, der sker i sognet.

Højmessens forløb kan ses i Den Danske Salmebog (s. 793). Her findes tillige de bønner (kollekter) og tekster fra Bibelen, der knytter sig til hver enkelt søndag/helligdag i kirkeåret. Der læses og prædikes over 1. tekstrække i ulige år og 2. tekstrække i lige år (s. 979). Se den kommende søndags prædiketekst.

Selvom højmessen følger en fast form, der stort set er ens i alle landets kirker, kan der være mindre afvigelser. I Vor Frue kirke er det praksis at synge trosbekendelsen undtagen i fastetiden, hvor den siges i kor. Ved nadveren bruges nadverritual b (s. 799), og eventuel dåb finder sted efter nadveren. Dåbsritualet findes s. 825.

Konfirmandgudstjeneste

I løbet af konfirmationsforberedelsen arrangerer de to hold konfirmander hver en gudstjeneste. De er med i planlægningen og gennemførelsen både med hensyn til musik, bønner, prædiken, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kaffe, kage og sodavand i menighedshuset. Alle er velkomne ved konfirmandgudstjenesterne.

Stillegudstjeneste

3 gange om året holdes en meditativ hverdagsgudstjeneste. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde mellem sognepræst Anne-Grete Thestrup og den kristne meditationsgruppe, der mødes i Vor Frue kirke.

Friluftsgudstjeneste

Vor Frue kirke har de seneste år holdt friluftsgudstjeneste dels i fællesskab med nabosognene, dels i samarbejde forskellige institutioner, f.eks. sognets plejecentre Caroline Amalielund og Frøavlen samt Svendborg Søfartsskole og Forsorgsmuseet.

Ældregudstjeneste

En gang om måneden afholdes gudstjeneste på sognets plejecentre: Caroline Amalielund og Frøavlen.